Konstellation – projektparter

Akademi

KTH – ABE-skolan

Göteborgs Universitet – Företagsekonomiska Inst.

SCORE – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Stockholms Universitet – Barn- och ungdomsvetenskapliga Inst.

Sveriges Lantbruksuniversitet – Inst. för stad och land

Södertörns Högskola – Centrum för praktisk kunskap

Swedesd – Uppsala Universitet

Ideell förening

SGBC – Sweden Green Building Council

Företag

Tyréns AB

Älvstranden Utveckling AB

Kommuner

Göteborgs stad

Järfälla kommun

Norrtälje kommun

Stockholms stad

Sorsele kommun

Täby kommun

Upplands Väsby kommun

Uppsala kommun

Myndigheter

Boverket

Statens Konstråd

 

Bakgrund och resultat från Steg 2

Sverige står inför stora utmaningar som gäller den tilltagande inflyttningen till städerna, på samma gång som befolkningen i småorter minskar. Det här får avgörande konsekvenser för stadsutvecklingen, samtidigt som denna omställning bär på möjligheter att skapa hållbara livsmiljöer. Utan en bred kompetensförstärkning kan den snabba upptrappningen av byggandet som krävs leda till långsiktigt negativa effekter som lägre standard i bostadsbeståndet, en ökad segregation samt en negativ miljö- och klimatpåverkan. Decode möter utmaningen genom att utveckla vägledande tjänster inom ramen för stadsutvecklingsprocessen.

 

Tre viktiga initiativ som rör samma utmaningar som Decode är Boverkets Plattform för hållbar stadsutveckling, Agenda Livsmiljö som hanterar frågor om hur samhällsbyggandet kan utvecklas som innovationssystem, samt World Green Building Council som är en av världens största organisationer inom hållbar stadsutveckling.

 

Decode har under Steg 2 utvecklat metoder, verktyg, matriser och visualiseringar som gäller stadsutvecklingsprojekts processtyrning inom ramen för: 1. Organisationav ett projekts ledning, bemanning och hållbarhetssamordning, 2. Samverkan mellan projektets medverkande aktörer, samt 3. Delaktighet genom inkludering av medborgares och lokala aktörers intressen. Decode har medverkat i utvecklingen av det nationella forumet Citylab Action som är en plattform för hållbar stadsutveckling. Tolv stadsutvecklingsprojekt arbetar enligt Citylab Action i en pilotomgång, under ledning av Sweden Green Building Council, se www.sgbc.se/vad-ar-citylab-action. Decode har även producerat en film och en stor mängd artiklar och rapporter, m.m. som är tillgängliga på www.decodeprojektet.se

 

Utmaning och mål

Sverige måste, enlig Boverket, dubblera bostadsbyggnadsvolymen fram till 2025. För såväl nya som för befintliga bebyggelser behövs ofta innovativa lösningar och en öppen dialog över sektorsgränser och med medborgare för att identifiera och ta sig an denna komplexa utmaning. Decodes främsta mål handlar om att underlätta för samverkan med en maktfördelning som hanterar motstridiga intressen och som utvecklar konstruktivt nytänkande mellan stadsutvecklingsprojektens olika aktörer, från enskild medborgare till politiker. Målet är även att utveckla stöd för lokala omställningsprocesser och hållbar stadsutveckling, anpassad för glesbygdens utmaningar. När Steg 3 avslutas kommer tjänsterna ge stöd för en demokratisk och värdeskapande stadsbyggnadsprocess, i planerings-, genomförande- och förvaltningsskedet, som säkerställer en hållbar utveckling av såväl städer som mindre orter.

 

Idéns potential med fokus på hållbar tillväxt (ekonomisk, grön, social)

En ökad medvetenhet om hållbar utveckling och delandekultur ger sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar. Genom att involvera medborgare och lokala aktörer tidigt och kontinuerligt kan intressekonflikter och överklaganden minimeras. Den största samhälls- och affärsnytta som Decodes tjänster medför är en hållbar utveckling av städer, mindre orter och platser samtidigt som det ger kortare ledtider i planprocessen och därmed minskade kostnader för kommuner, byggherrar och andra privata aktörer. Det kommer även att skapa stora mervärden för medborgare eftersom Decode kommer att skapa stöd för att öka bostadsbyggandet på ett långsiktigt hållbart sätt samtidigt som stadsbyggnadsprocessen effektiviseras. Jämställdhet är en central fråga som för Decode handlar om att stadsutvecklingens aktörer och medborgare – oberoende av könstillhörighet – ska kunna påverka sina livsvillkor genom att delta och ha inflytande på samhällsplaneringen.

 

Angreppssätt

Decode består av en unik sammansättning av forskarkompetenser som traditionellt inte är involverade i hållbar stadsutveckling, vars kunskaper integreras med expertis inom industri-, kommun- och myndighetssfären. De tjänster inom processtyrningen som ska utvecklas är designade för att nyttiggöras: I. Fritt av kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, m.fl. med olika förutsättningar, II. Inom ramen för Citylab Action där projekt får stöd i att upprätta hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner, och som även ger möjlighet till en certifiering av projektens hållbarhetsarbete, för mätning och uppföljning av resultat och effekter. Häri ligger också innovationshöjden genom att Decode utgår från varje enskilt stadsutvecklingsprojekts lokala förutsättningar, samtidigt som projekten drivs genom en kvalitativ och inkluderande målstyrning för att undvika att fastna i olika standardlösningar och för att säkerställa en hållbar utveckling.


 

Ur ansökan till steg 2:

 

Decode är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.

 

Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

 

Många planförslag för bostäder, infrastrukturlösningar och offentliga anläggningar överklagas. Orsaken är att förslagen uppfattas som problematiska då de inte svarar mot behov, intressen och möjligheter. Detta medför bearbetningar, vilket ofta leder till att planerna skrinläggs. De samhällsekonomiska konsekvenserna är närmast oöverskådliga.

 

Projektets centrala frågeställning handlar om hur de gängse arbetssätt som tillämpas i planprocessen inom olika former av stadsutvecklingsprojekt kan utmanas. Det tas ofta för givet att medborgar- och brukardeltagande leder till demokratiska och effektiva förändringsprocesser. Projektets utgångspunkt är att aktivt deltagande i planprocessen är en form av verktyg, som måste designas noggrant så att de som medverkar verkligen kan bidra på ett effektivt sätt med sina erfarenheter och sitt kunnande. Detta gäller samtliga intressenter; näringsliv, offentlig förvaltning, medborgare och politiker, vilket också är en ledtråd till projektets titel Decode – gemensamhetsdesign för motstridiga önskemål.