Problem

En växande stadsbefolkning i kombination med krav på hållbar tillväxt, resurssnålhet och tillgänglighet ställer enorma krav på nytänkande och systemtänkande i planprocessen. Det gäller inte minst tillgänglighet, i termer av social hållbarhet. Många av de bostäder, infrastrukturer och offentliga anläggningar som planeras idag, som försöker svara upp mot sociala hållbarhetskrav, brottas just med problem som rör demografi och välfärd; t.ex. frågor om behov och livsvillkor. Därför fordras omsorgsfulla arbetssätt för samverkan i planprocessen. Ett ytterligare problem – vilket kan ses som en effekt av ovan beskrivna problem – är att många planförslag överklagas. Det är inte ovanligt att en process tar 5-10 år, på grund av utdragna remissyttringar, överklaganden och omarbetningar. De samhällsekonomiska konsekvenserna är därför närmast oöverskådliga.

 

Medborgardeltagande i stadsplaneprocesser ses idag som en självklarhet, men resultaten blir sällan bra. Under senare år genomförs dock lovvärda försök, världen över, för att förbättra planprocessen, ur såväl demokratiska som hållbarhetsdrivna hänseenden. Projektets centrala frågeställning handlar om hur de gängse arbetssätt som tillämpas i planprocessen kan utmanas. Det tas ofta för givet att olika former av medborgar- och brukardeltagande leder till demokratiska och effektiva förändringsprocesser. Projektets utgångspunkt är att aktivt deltagande i planprocessen är en form av verktyg, som måste designas noggrant så att de som medverkar verkligen kan bidra på ett effektivt sätt med sina erfarenheter och sitt kunnande. Detta gäller samtliga intressenter; näringsliv, medborgare, offentlig förvaltning och politiker. Om verktyget deltagande används felaktigt eller slentrianmässigt riskerar det att medföra missnöje.

 

En viktig problemställning är att inte ha som mål att uppnå konsensus, utan snarare en strävan mot ett gemensamt syfte. Här är relationen särintresse-allmänintresse ofta väldigt känslig. Denna förhandlande-ickekonsensus-drivna-hållningen i relation till planprocessen utgör också basen för ett nödvändigt bejakande av urbana dynamiska förändringar. Detta är en demokratifråga i så motto att planprocessen måste involvera alla delar som är av betydelse för önskvärda och nödvändiga förändringar i det urbana rummet, vilket också är förklaringen till projektets titel Decode  gemensamhetsdesign för motstridiga önskemål.