DECODE: 5 PRINCIPER OM SAMVERKAN

Det finns idag höga förväntningar på att utmaningar inom en rad olika samhällsfrågor ska bemötas genom samverkan mellan akademi och praktik. En av dessa är hållbar stadsutveckling, vilket är det fält som Decode verkar inom. Samverkan innebär ett gemensamt handlande för ett visst syfte, men trots att begreppet är vanligt förekommande så är det ofta otydligt hur denna samverkan ska genomföras. För Decodes del är det därför – som en del av projektets normkritiska arbete – centralt att precisera vad samverkan kan innebära. Att skapa relationer mellan akademi och praktik – ofta uttryckt som ett motsatspar – är i sig en stor utmaning. Kanske särskilt som Decode omfattar ett brett spektra av akademiska, ideella, privata, kommunala och statliga institutioner. Decode har formulerat fem vägledande principer som ska stärka förutsättningarna för samverkan inom projektet, och som grund för arbetet för hållbar stadsutveckling.

  

FÖRÄNDRING

Decode strävar efter att uppnå konstruktiv förändring i tankesätt och handlingssätt. En förändring är både svår att åstadkomma och att påvisa när den sker. Decodes olika insatser tar därför sikte mot en stor variation av mål som gemensamt ska leda mot önskade förändringar. För att nå flera målgrupper utforskas olika sätt att presentera och rapportera delresultat. Insatserna genererar vetenskapliga artiklar, böcker, strategidokument, digitala plattformar, indikatorer, handlingsplaner, konstprojekt, videopresentationer, filmer, bloggar, poddar, etc. En bredd i formerna för forskningresultaten är även en viktig grund för att säkerställa kvalitet och trovärdighet i olika kontexter, vilket i sig är en viktig grund för konstruktiv förändring. Här ingår även att utveckla ett språk som kan uttrycka den förändring vi ser och strävar mot inom stadsutvecklingen.

 

REFLEKTION

Decode verkar för en värderingsförskjutning med fokus på reflektion. Det innebär en strävan efter att skapa rum för eftertanke och kreativitet, möjligheter att testa, misslyckas, lyckas och att omsätta abstrakt kunskap i situationsspecifik handlingskunskap. Vi ser samtal, delande av erfarenheter, nyfikenhet, ifrågasättande och perspektivskapande som grunden i ett kreativt och lärande arbetssätt inom Decode, samt i förlängningen inom stadsutvecklingen. Decode är därför ett metodrivet samverkansprojekt där vi förhåller oss nyfikna och kritiska mot våra val avseende hur vi samverkar, analyserar och föreslår lösningar.

 

ROLLER

Decode öppnar upp för olika former av samverkan och roller för deltagarna. Det är i skärningspunkterna mellan olika erfarenheter och kunskaper som synergierna skapas, och tillsammans utvecklar vi kunskap och förhållningssätt som parterna inte kan utveckla var och en för sig. Ett samarbete ska gynna alla parter. Därför arbetar vi aktivt med att öka förståelsen för och nyfikenheten på varandras styrkor, behov och begränsningar. För att underlätta mötet ger vi plats för många olika former och grader av samverkan. Dessa understöds genom att vi utforskar roller som kritiskt granskande, perspektivskapande, synliggörande av alternativa handlingar, utbildande och rådgivande.

 

MEDVERKAN

Decode skapar förutsättningar för att medborgare ska kunna påverka sina livsvillkor genom medverkan i stadsutvecklingen, vilket bottnar i demokratifrågor. Vi understödjer delaktighet för att bidra till att skapa en maktfördelning som hanterar motstridiga intressen och uppfattningar, systematiskt och konstruktivt. Vi identifierar och utvecklar strategier och metoder för att skapa ett aktivt medborgarengagemang i planeringen av ett stadsutvecklingsprojekt. Det handlar om hur mobilisering kan ske via nätverk, föreningar, fysiska och digitala mötesplatser. Principen om medverkan gäller allas rätt till inflytande, med hänsyn till kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, socioekonomisk status, m.m.

 

BRUKANDE

Decode arbetar aktivt med frågor kring deltagarnas ägandeskap och tolkningsrätt som en grund för fler kunskapsbärare och ökat brukande och delande av resultaten. Det innebär att vi erkänner att de som samverkat kring en studie – statliga och kommunala myndigheter, industri, akademi, föreningar, m.fl. – har ägandeskap till resultaten. Vi är även lyhörda för att olika parter kan göra olika tolkningar och tillämpningar av forskningsresultaten. Detta innebär att vi arbetar för att skapa en transparent kultur kring hur vi använder resultaten från Decodes olika insatser och vem som står bakom olika tolkningar.