Socialt hållbart skolbyggande för socialt hållbar och likvärdig skola

Ansvarig forskare

Nihad Bunar, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

 

Deltagande kommun

Stockholms kommun, Skärholmen/Vårberg

 

Syfte med insatsen

Syftet med delstudien är att undersöka vilka överväganden kommunen och andra aktörer involverade i förverkligandet av Fokus Skärholmen gör, samt med vilka effekter, när nya skolors fysiska placering planeras i det dynamiska urbana rummet som präglas av både inkludering och exkludering.

 

Skärholmen http://vaxer.stockholm.se/omraden/skarholmen-fokus-skarholmen/                    Skärholmen, bild från Stockholms stad

 

 

Metod och upplägg

Studien kommer att genomföras i flera steg. Det första innebär en sammanställning av bakgrundsmaterialet om området Skärholmen/Vårberg och om situationen kring de lokala skolorna. Barn- och ungdomars uppväxtvillkor och trygghet uppmärksammas i synnerhet. Även intervjuer med lokalt verksamma aktörer och de boende kan komma att genomföras. Det andra steget är att på ett nära håll och i samverkan med Stadsbyggnadskontoret och Fokus Skärholmen följa framväxten och utformningen av planeringen om skolplaceringen samt alla diskussioner och diskurser som uppstår i dess kölvatten. Deltagande i möten, enskilda och fokusgruppintervjuer med tjänstemän, lokalt boende, ungdomar, civilsamhällets representanter, observationer vid olika aktiviteter, till exempel presentation på olika lokala arenor, är några planerade datainsamlingsaktiviteter.

 

Hur tänker man när man planerar skolan i ett område som präglas av en mängd olika gränsdragningar? Kan en ny skola bli en gemensam och integrerande mötesplats för barn med olika sociala och etniska bakgrund? Vad behövs för att uppnå detta? Bara fina nya lokaler och duktiga lärare eller krävs det något mer från början? Hur kan grunden till en socialt hållbar och likvärdig skola läggas redan på ritbordet? Är det verkligen möjligt? Dessa är några frågor som kommer att vägleda studiens empiriska och analytiska genomförande. Det tredje steget i denna delstudie är att bearbeta materialet och komma med vetenskapliga publikationer samt med återkoppling till de ansvariga i Stockholm och vidare om hur en produktiv koppling mellan socialt hållbart byggande och socialt hållbar och likvärdig skola kan göras. Men denna studie har för ambition att under lång tid framöver följa vad som händer med den nybyggda skolan från och med den dagen den står klar att ringa in och välkomna sina första elever. På det sättet lägger denna delstudie grunden till en unik longitudinell undersökning.