Kommunikationens organiserande kraft och demokratiska implikationer

Ansvariga och deltagande forskare

Kristina Tamm Hallström, docent, Handelshögskolan/Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor (Score) 

Sarah Degerhammar, konstnär, KTH

Sara Brorström, doktor, Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet

Maria Grafström, docent, Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor (Score)

 

Deltagande kommuner

Sorsele, Norrtälje, Göteborg

 

 

 

 

Syfte med insatsen

Syftet är att utifrån kvalitativa studier av kommunikationsarbete i kommuner med olika förutsättningar, utveckla kunskap om betydelsen av kommunikation inom stadsutvecklingsarbete. Tanken är att denna kunskapsutveckling kan bidra till reflektioner och lärande inom och mellan kommuner.

 

Metod och upplägg

På ett övergripande plan undersöks i detta delprojekt tre kommuner av olika karaktär (glesbygd, mellanstor, storstad). Närstudier görs över hur kommunerna arbetar formellt och informellt med kommunikation inom pågående stadsutvecklingsarbeten samt hur kommunikationssatsningar uppfattas av invånare.

 

                                                                                         Bild från Sorseles hemsida

 

Under våren 2017 görs en kartläggning av de utvalda kommunerna, över hur kommunikationsarbete kopplat till stadsutvecklingsprojekt är organiserat formellt och informellt. Vi kommer titta på vilka som deltar, vilka och vad som styr, organisationsform, kommunikationsformer, beslut om innehåll, målgrupper m.m. I det här skedet kommer vi också identifiera några specifika kommunikationssatsningar, vars språk, form- och bildspråk vi vill undersöka närmare och göra mer djuplodande studie av under hösten. En viktig metod för denna delstudie utgörs av intervjuer med medlemmar i styrgrupper till utvalda stadsutvecklingsprojekt och med personer med ansvar för kommunikation, medborgardialoger, visionsstyrning och stadsutveckling.

 

Huvudansvariga: Kristina Tamm Hallström och Sarah Degerhammar. Resultaten från dessa studier sammanfattas preliminärt i en rapport på svenska om kommunikationens organisering i stadsutvecklingsprojekt.

 

Under hösten 2017 påbörjas fördjupade studier av ett fåtal kommunikationssatsningar i syfte att undersöka hur processerna bakom ser ut (hur och av vem beslut tas om till exempel målgrupp, innehåll och form) och utmaningar som uppstår i detta arbete. Till det kommer vi att undersöka, framför allt genom intervjuer, hur kommunikationen uppfattas av några utvalda invånargrupper. Bearbetning och analys av materialet sker fortlöpande och i samarbete mellan samtliga forskare.

 

Huvudansvariga: Kristina Tamm Hallström, Sarah Degerhammar, Sara Brorström och Maria Grafström.

 

Under 2018 fortsätter bearbetning och analys av insamlat material, samt kompletterande materialinsamling. Resultaten sammanfattas preliminärt i två rapporter på svenska om processerna bakom kommunikationssatsningar respektive om kommunikationens uttryck, mottagande och betydelse.

 

Huvudansvariga: Kristina Tamm Hallström, Sarah Degerhammar, Sara Brorström.