Inflytande och intressen i stadsutveckling av glesbygden

Ansvariga forskare och deltagare

Meike Schalk, docent, Arkitekturskolan KTH

deltagare Maria Borup,  planarkitekt Tyréns

 

och i samarbete med insatsen: ’Kommunikationens organiserade kraft och demokratiska implikationer’

 

Deltagande kommun

Sorsele

 

Sorsele tätort

 Sorsele tätort

 

Syfte med insatsen

Forskningsprojektet syftar till att utöka kunskap om dialogprocesser inom stadsbyggnadsprojekt i glesbygden. Huvudsakliga motiv är att problematisera maktrelationer i urbana rum och arkitektoniska förändringsprocesser, att öka medvetenhet om medborgerliga aktiviteter och ge insikter om hur medborgare kan ta plats i kommunernas stadsbyggnads-dialoger och planprocesser.

 

 

Metod och upplägg

Projektet fokuserar på Sorsele kommun i Västerbotten. Genom deltagarstudier (participant observations), intervjuer och kartläggningar undersöks kommunikations- och förankringsprocesser mellan kommunen och civila aktörer såsom föreningar, intressegrupper och näringslivet.

 

Under våren 2017 genomförs studier i Sorsele i form av intervjuer med kommunanställda, invånare, representanter för föreningar, etc., och deltagarstudier vid tre av fyra dialogtillfällen (Sorsele 25/4, kl. 18.00-20.30; Ammarnäs 27/4, kl 18.00-20.30; Blattnicksele 2/5). Det empiriska materialet från den förstudien sammanfattas i en forskningsrapport i slutet av sommaren.

 

Hösten 2017 fördjupas undersökningar med ett antal individuella intervjuer och kartläggningar. De rumsliga studierna ska tydliggöra de olika ’glokala’ skalor som finns i glesbygden och olika intresseramar (riksintressen och lokala intressen), befolkningens diversitet med lokala, regionala och globala relationer. Syftet är att förstå de komplexa sammanhang av olika intressen och värderingar som påverkar stadsutvecklingsprocesser.

 

Under 2018 kompletteras, analyseras och diskuteras materialet. Resultaten presenteras i en forskningsrapport.