ABSTRACT: Hållbarhetsplattform – Citylab Action

 

Medverkande

Björn Hellström
Projektledare och arkitekt KTH-Arkitekturskolan och Tyréns.
Hanna Areslätt
Planeringsarkitekt, Tyréns AB
Bjarne Stenquist
Fristående konsult och skribent

Projekt & Redovisning

Decode har varit med i utvecklingen av Citylab – en guide för hållbar stadsutveckling och certifiering i planeringsskedet. Citylab är ett forum för kunskapsuppbyggnad och kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Citylab består huvudsakligen av två delar: Citylab Action vars främsta syfte är att stödja stadsutvecklingsprojekt att formulera hållbarhetsmål och att säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen; Citylab Network med bl.a. seminarier och webbinarier inom hållbar stadsutveckling och regelbundna nätverksträffar. Citylab Action lanserades i januari 2018.

Decodes centrala bidrag till Citylab Action är den del som gäller processtyrningen av stadsutvecklingsprojekt. Processtyrning omfattar organisation, samverkan, delaktighet, kommunikation och innovation. Processtyrningen ska inte ske genom förenklingar och generaliseringar, utan utgångspunkten är att ta hänsyn till varje enskilt projekts lokala och komplexa förutsättningar i samspel med omvärldsfaktorer. Det finns idag ett stort behov av stöd för hur man gemensamt kan utveckla områden i staden som tar tillvara lokala förutsättningar. Samtidigt finns utmaningar och krav om stadens utveckling som relaterar till ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Utmaningarna handlar om att hantera och systematisera problem och nyckelfrågor. Det handlar även om att finna lämpliga samverkansformer för planläggning och utformning av områdena, om hur ansvaret ska utformas för att organisera och engagera aktörerna, liksom även kommunikationen med och mellan aktörerna.

För att skapa hållbara stadsmiljöer behövs nya dynamiska angreppssätt som bygger på helhetssyn och systemtänkande, processorienterade insatser och gränsöverskridande samarbeten mellan samtliga aktörer i stadsutvecklingsprojekt, från brukare till politiker. En systematiserad processtyrning är grunden i Citylab Action för att kunna driva ett stadsutvecklingsprojekt. Guiden föreskriver inte specifika lösningar för ett stadsutvecklingsprojekt. Istället förordas kvalitativ målstyrning före detaljstyrning i tidiga planeringsskeden, för att säkerställa en konstruktiv utveckling där olika alternativ belyses och för att undvika tidiga låsningar till specificerade lösningar.

En central drivkraft för SGBC är att uppmuntra projekt att certifiera sitt hållbarhetsarbete genom en oberoende tredjepartsgranskning, inom ramen för Citylab Action. Certifieringssystemet omfattar totalt 20 indikatorer. Decode har haft huvudansvaret för utvecklingen av följande indikatorer:

 

Processtyrning

Organisation: indikatorer – Hållbarhetsstyrning, Ansvar, Förankring

Samverkan: indikator – Samverkansprocess

Delaktighet: indikator – Dialog

 

Fokusområden

Funktioner: indikatorer – Blandat utbud, Prisrimliga bostäder

Bebyggelsestruktur: indikator – Integrerad bebyggelsestruktur

Platser: indikator – Offentliga friytor

Lokal försörjning: indikatorer – Sociala klausuler, Cirkulär ekonomi

 

Länk till guiden