Från vision till handling: om utforskande och samspel kring formella och informella handlingsutrymmen i kommunal planering

Ansvarig forskare och deltagare

Mari Kågström, Filosofie doktor, Sveriges lantbruksuniversitet

Deltagare: Åsa Norman, Maria Borup, Sarah Bragée, Hanna Areslätt Tyréns

 

Deltagande myndighet

Göteborgs Stad och Älvstranden utveckling AB, Täby kommun, Järfälla kommun, Uppsala kommun samt Boverket

 

Syfte med insatsen

Att gå från vision till handling är en stor utmaning. Insatsen syftar till att stödja kommunerna i deras arbete med att förankra och säkerställa att intentionerna och målen i framtagna kvalitets- och hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt genomförs i byggskedet. I fokus är samspelet mellan formella avtal och mer informella incitament som grund för samverkan mellan kommunens förvaltningar, kommunala bolag och byggherrar.

 

Vetenskapligt syftar insatsen till att utöka kunskapen om och skapa förståelse kring samspelet mellan formella och informella handlingsutrymmen i kommunal planering, med fokus på förväntningar, utmaningar och strategier.  

 

 

 Masthuggskajen

 

 

Metod och upplägg

Den övergripande forskningsansatsen är att samverka mellan forskare och praktiker genom att dra nytta av och lära av deltagarnas olika erfarenheter och kunskap. Studien omfattar två former av huvudaktiviteter som kommer att preciseras framöver:

 

  • Intervjuer och arbetsmöten med representanter från deltagande kommuner om deras förväntningar inför genomförande, samt deras uppfattningar kring hinder, möjligheter och strategier. 
  • Workshops där vi mer konkret arbetar med vad som krävs för att komma vidare från vision till handling. Bland annat i form av vad som måste tydliggöra samt vem, vad och när som är viktigt för att genomförande ska kunna ske. Ett viktigt fokus är att tydliggöra vad som lämpar sig bäst att lösa med formella avtal och vad som kräver andra former vilket kan sträcka sig från organisationsfrågor till aspekter som skapandet av gemensamma målbilder, förtroende och handlingsvilja med mera. Formatet bygger på erfarenhetsdelning av praktiska erfarenheter mellan olika stadsutvecklingsprojekt, samt genom inspel teorier kring samspel mellan formella och informella ”kontrakt” och upplevda och verkliga handlingsutrymmen. Workshops sker dels inom enskilda kommuner och dels ges möjlighet för kommunerna att dela erfarenheter med och lära av varandra.

Arbetet dokumenteras genom fältanteckningar och ljudinspelningar. Bearbetning och analys av materialet sker fortlöpande och återförs till deltagarna under projektets gång. Det är i dagsläget inte beslutat i vilken form arbetet slutredovisas.