Deltagande i planeringsprocessen: Erfarenheter och upplevelser

Ansvarig/-a och deltagande forskare

Sherif Zakhour, doktorand.

Jonathan Metzger, docent.

Avdelningen för Urbana och Regionala Studier, KTH.

 

Deltagande kommun

Järfälla, Norrtälje, Täby

 

 

Syfte med insatsen

Forskningsinsatsernas övergripande syfte är att bidra med kunskap kring nyttan i medborgarengagemang, för att därigenom öka förståelsen för hur möten och dialoger mellan kommuner och medborgare i samband med planeringsprocesser kan utvecklas och stärkas.

Det specifika syftet är att undersöka medborgares och tjänstemäns egna erfarenheter och upplevelser från att medverka i dialogaktiviteter och planeringsprocesser. Vidare ska det undersökas på vilket sätt dessa erfarenheter är relaterade till planeringsprocessernas och dialogaktiviteternas omständigheter: När har de möjlighet att stärka kommuninvånares tillit till planeringsmyndigheter (och vice versa)? När bidrar dem till att underlätta och stärka kommunernas arbete med hållbar stadsutveckling? När kan de bidra till det motsatta? Inom vilka ramar och under vilka förutsättningar?

 

Metod och upplägg

1) Följa cirka tre pågående/kommande samrådsprocesser, samt en utökad dialogaktivitet för varje kommun.

 

2) Följa upp en redan genomfört planeringsprojekt för varje kommun där det förekommit starkt medborgarengagemang för att därigenom undersöka medborgares och tjänstemäns upplevelser av dessa möten