Citylab Action

Citylab är ett forum för kunskapsuppbyggnad och kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Forumet är uppdelat i Citylab Action, Citylab Learning och Citylab Network och har som främsta syfte att stödja stadsutvecklingsprojekt med att utforma en konstruktiv process, för att möta hållbarhetsutmaningar och där aktörer med olika intressen och tidsperspektiv deltar, se https://www.sgbc.se/var-verksamhet/citylab

 

Decode är huvudman för den del av Citylab som gäller stadsutvecklingsprojekts processtyrning vilket i korthet handlar om att säkerställa att hållbarhet i alla dess aspekter beaktas i ett stadsutveck­lings­projekts planering, genomförande samt i drift, förvaltning och fortsatt utveck­ling. Processtyrningens olika delar omfattar organisation, samverkan, delaktighet, kommunikation och innovation. 2016 medverkade tolv stadsutvecklingsprojekt i Citylabs program, med sex tvådagsträffar under ett års tid för stadsutvecklingsprojekt som vill få stöd i upprättandet av hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner. I år, 2017, medverkar 11 stadsutvecklingsprojekt.

 

Decodes olika forskningsinsatser tillgängliggörs inom ramen för Citylab Learning där projektets resultat sprids via utbildning, samt även inom det digitala forumet Citylab Network som utgår från en delandekultur för att sprida kunskap, metoder och verktyg, såväl nationellt som internationellt. Se https://www.sgbc.se/vad-ar-citylab-action /

www.sgbc.se/vad-ar-citylab-learning/ och www.sgbc.se/vad-ar-citylab-network/