Decode har tilldelats 3 miljoner för projektet Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan. Projektet ska drivas inom ramen för Vinnovas program Tillgänglighetsdesign, med start 1 dec 2017. Totalbudget är 6 miljoner, varav 3 milj. i medfinansiering via projektets partners.

 

Projektkonstellation

  • KTH ARKITEKTURSKOLAN (koordinator) – Ann Legeby (projektledare), Pablo Miranda, Daniel Koch, Björn Hellström
  • TYRÉNS – Ulf Hedlund, Mari Kågström, m.fl.
  • BOVERKET
  • UPPLANDS VÄSBY
  • SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL – CITYLAB

Vinnovas motivering

Ansökan beskriver ett projekt med syfte att utveckla en interaktiv plattform inom ramen för översiktsplanering som omfattar processtyrning och samverkan via digital interaktion. Projektet bygger vidare på ett existerande projekt (Decode – Community design for conflicting desires) och ämnar belysa tillgänglighetsaspekterna ur perspektivet av social- och rumslig segregation. Projektet adresserar viktiga utmaningar kring medborgarnas inkludering och möjligheter till deltagande i planeringsprocesser, vilket bedöms som högst relevant inom området för tillgänglighetsdesign och smarta och hållbara städer. Projektplan och angreppssätt är tydligt beskrivet i ansökan och det finns en tydlig plan för lösningens nyttiggörande och praktiska tillämpning. Projektkonstellationen bedöms som väl sammansatt utifrån projektets syfte- och mål. I helhet bedöms projektet ha god potential att bidra till innovation och stärkta samarbeten inom området för tillgänglighetsdesign och smarta och hållbara städer.