Kontakt

Decode Forskningsprojekt om hållbara städer

Björn Hellström bjorn.hellstrom@arch.kth.se (projektledare)

Sarah Bragée sarah.bragee@tyrens.se (media)

Jenny Andersson jenny.andersson@tyrens.se (uppdragsledare Tyréns)

Akademi

Björn Hellström, Projektledare och arkitekt, KTH-Arkitekturskolan och Tyréns.

 

Björn leder Decode via KTH, och är specialiserad inom interdisciplinär process- och metodutveckling, främst med inriktning mot urbana miljöer.

 

bjorn.hellstrom@arch.kth.se

Jonna Bornemark, Filosof Södertörns Högskola.

 

Jonna bidrar med begreppet social hållbarhet i relation till diskussioner om kvalitet och kvantitet, mätbarhet och erfarenhet, ideologi och kunskap.

 

jonna.bornemark@sh.se 

Sara Brorström, Handelshögskolan, Göteborgs Universistet

  

Sara är forskare på Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Sara forskning handlar om hållbarhetsbegreppets praktiska användning, strategier inom offentliga organisationer och organisatorisk samverkan mellan olika professioner.

 

sara.brorstrom@handels.gu.se

Nihad Bunar, Sociolog Stockholms Universitet.

 

Nihad bidrar med sin kunskap om hållbarhetsbegreppet utifrån ett urbansociologiskt perspektiv på den segregerade staden.

 

nihad.bunar@buv.su.se

Sarah Degerhammar

Sarah Degerhammar, Konstnär KTH

 

Sarah bidrar med sin kunskap om konstnärliga strategier kopplade till urban planering, i relation till frågor om människors liv, rutiner, behov, närområde och konst.

 

sarahdegerhammar@gmail.com

Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan

 

Daniel Koch är forskare på KTH Arkitekturskolan och forskar om samband mellan rumsorganisation, identitet och ideologi. Det inkluderar hur det byggda påverkar hur vi tänker och förstår samhället, och hur det återspeglas i det byggda.

 

daniel.koch@arch.kth.se

Mari Kågström, Forskare SLU

 

Mari har nyligen disputerar inom ämnet landskapsplanering gällande aktörers handlingsutymme för att integrera nya frågor i miljökonsekvensbeskrivning och planering.

 

mari.kagstrom@slu.se

Ann Legeby, Forskare, KTH Arkitekturskolan

 

Ann är forskare på KTH Arkitekturskolan och forskar inom stadsbyggnad med fokus på sociala frågor såsom urban segregation och stadsliv

 

ann.legeby@arch.kth.se

https://www.arch.kth.se/

Jonathan Metzger, Forskare KTH

 

Jonathans forskning fokuserar poå den praktiska implementeringen av samhällsplanering och hållbar stadsutveckling.

 

jonathan.metzger@abe.kth.se

Pablo Miranda Carranza, KTH Arkitektur

Pablo forskar om relationen mellan programmering och arkitektur, och hur datorer påverkar hur vi tänker, planerar och ser byggnader och städer.

pablo.miranda@arch.kth.se

Meike Schalk, Arkitekt Forskare, KTH

 

Meike arbetar inom områdena arkitektur, hållbar stadsbyggnad och offentlig konst.

 

meike.shalk@arch.kth.se

Per Sherif Zakhour, Forskare KTH

 

I sin forskning undersöker Sherif allmänhetens roll och funktion för demokratisk och hållbar stadsutveckling.

 

zakhour@kth.se

Dag Sjöholm, Forskare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 

Dag är intresserad av identifiera, stödja och säkra ett förtroendeingivande system med hög kvalitetet och bra indikatorer och målområden.

 

dag.sjoholm@sp.se

Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm-Hallström, Organisationsteoretiker, Handelshögskolan/SU – SCORE

 

Kristina bidrar med sin kunskap om organisatoriska kategoriseringar inom ledning och styrning, samt inom miljöcertifiering.

 

kristina.tamm-hallstrom@score.su.se

Martin Westin, programspecialist Uppsala universitet

Martin bidrar till Decode genom att försöka tillgängligöra och utveckla planeringsteorier så att de kan komma till användning i planeringspraktiken.

martin.westin@swedesd.uu.se

Alexander Hellquist, programspecialist Uppsala universitet

 

Alexander bidrar till Decode genom att försöka tillgängligöra och utveckla planeringsteorier så att de kan komma till användning i planeringspraktiken.

 

alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Företag

Sarah Bragee, Tyréns AB

Ekonom, marknadsundersökare/analytiker, inspiratör.

 

Sarah arbetar med analyser och utveckling av framtidens städer och bostäder, samt faktorer för människors förändrade behov och krav.

 

sarah.bragee@tyrens.se

Maria Borup, Tyréns AB

Planarkitekt.

 

Maria bidrar med bred och lång erfarenhet inom kommunal verksamhet, medborgardialoger, detaljplanering och naturvårdsfrågor.

 

maria.borup@tyrens.se

Åsa Norman, Tyréns AB

Konsult inom hållbar planering.

 

Åsa bidrar med lång erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar, och med hållbarhetsfrågor i olika planeringsprojekt.

 

asa.norman@tyrens.se

Hanna Areslätt, Tyréns AB

Planeringsarkitekt

 

Hanna är planeringsarkitekt FPR/ MSA med inriktning mot övergripande och strategisk planering. Idag arbetar hon som projektledare och planarkitekt på Tyréns.

 

hanna.areslatt@tyrens.se

Kristin Fahlberg, Tyréns AB
Miljöutredare

 

Kristin bistår projektet med avtal och rapportering till Vinnova.

 

kristin.fahlberg@tyrens.se

Anton Brännvall, Tyréns AB

Samhällsplanerare

 

anton.brannwall@tyrens.se

 

Sarah Isaksson, Tyréns AB

Social hållbarhet

 

Sarah genomför en studie om kvinnors deltagande i planeringsprocessen i stadsdelen Vårberg i Stockholm. Decode ville med studien undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att nå kvinnor i Vårberg via olika former av dialog och hur kvinnor i Vårberg vill ta del i planeringsprocessen.

 

sarah.isaksson@tyrens.se

Jenny Andersson, Tyréns AB

Projektledare

 

Jenny är projekt- och processledare med lång arbetserfarenhet från konsultsidan och från myndighetssidan.

 

jenny.andersson@tyrens.se

Agnes Persson, Tyréns AB

Projektadministratör

 

Agnes bidrar med kompetenser inom visuell kommunikation och design.

 

agnes.persson@tyrens.se

 

Anne-Li Mossvall, Tyréns AB

Regionadministratör Öst

 

Anne-Li ansvarar för Tyréns administration.

 

anne-li.mossvall@tyrens.se

Bjarne Stenquist, fristående konsult och skribent

 

Bjarne har ett långt förflutet som journalist. Som anställd i Malmö stad arbetade han med områdesbaserad utveckling samt med uppföljning av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

 

bjarne@stenquist.net

 

Ideell förening

Sigrid Walve, Sweden Green Building Council

 

Chef för hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council (SGBC); en ideell förening som bl.a. driver utvecklingen av Citylab Action.

 

sigrid.walve@sgbc.se

Kommuner

Anna Svensson, Göteborgs kommun

anna.svensson@sbk.goteborg.se

Malin Danielsson, Järfälla kommun

malin.danielsson@jarfalla.se

Carolina Sahlén, Norrtälje kommun

carolina.sahlen@norrtalje.se

 

Henrik Sjöberg, Samhällsplanerare på Sorsele kommun

henrik.sjoberg@sorsele.se

Joel Berring, Projektledare på Stockholms stad

joel.berring@stockholm.se

Jenni Brink Bylund, Täby kommun

jenni.brinkbylund@taby.se

Linnea Askling, Upplands Väsby kommun

linnea.askling@upplandsvasby.se

Anders Hollinder, Uppsala kommun

anders.hollinder@uppsala.se

Adelina Lundell, Älvstaden Utveckling AB

adelina.lundell@alvstanden.goteborg.se

Myndigheter

Madeleine Hjortsberg, Boverket

Koordinator mellan Decode och Boverket

madeleine.hjortsberg@boverket.se

Lena From, Statens konstråd

lfrom@statenskonstrad.se

Advisory Board

Lisa Daram, Arkus

lisa.daram@arkus.se

Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad

katarina.schylberg@iqs.se

Gunnar Sandin, Lunds Tekniska Högskola

gunnar.sandin@arkitektur.lth.se

Lars-Henrik Ståhl, Lunds tekniska Högskola

lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se

Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting

kerstin.blom.bokliden@skl.se

Johannes Berg, Stockholms stads Miljöförvaltning

johannes.berg@stockholm.se

Pehr Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter

pehr-mikael.sallstrom@arkitekt.se