Decode

 

Nytt!

Sarah Isaksson, strateg i social hållbarhet och deltagare i Decode, har blivit publicerad i Samhällsbyggaren med artikeln "Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?". Artikeln handlar om Sarahs pågående studie om kvinnors deltagande i planeringsprocessen i stadsdelen Vårberg i Stockholm. Läs artikeln här.

 

Decode får mest forskningsmedel inom arkitekturområdet. En stor kartläggning i Arkitekten, Sveriges Arkitekters bransch- och medlemsmagasin, visar att Decode är det projekt som tilldelats mest medel för forskning, utveckling och innovation inom arkitekturområdet i hela Sverige under de senaste åren. Läs artikeln i Arkitekten.

 

Vinnova beviljar Decode 3 miljoner kr för projektet Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan. Projektet ska drivas inom ramen för Vinnovas program Tillgänglighetsdesign, med start 1 dec 2017. Totalbudget är 6 miljoner, varav 3 milj. i medfinansiering via projektets partners. Läs mer här.

 

Konferensen plattformsdagarna - Decodes forskare Sarah Isaksson deltar i konferensen Plattformsdagarna i Göteborg, 6-7 december 2017 under ledning av Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Läs mer under På gång.  

 

Decode möter boverket - Decodes projektledare, Björn Hellström, ska tillsammans med Sweden Green Building Council (SGBC) presentera hållbarhetsplattformen Citylab Action Guide med certifiering för Boverket, 20 november. Läs mer under På gång.  

 

Citylab Action – Certifiering. Nu har Sweden Green Building Council gått ut med en remiss för certifiering av planeringsskedet för stadsutvecklingsprojekt. Läs mer under På gång. 

 

Mari Kågström, forskare i Decode, deltar under hösten i två engagemang som på olika sätt berör synergier mellan miljöbedömning/MKB och program för hållbar stadsutveckling, som CityLab Action. Läs mer under På gång.  

 

Pågående forskningsstudier

Makt i planering

Forskningen fokuserar på Uppsala kommuns medborgardialog om upprustningen av Lina Sandells park i Gottsunda i Uppsala. Kommunens avsikt är att pröva nya arbets- och förhållningssätt med intention att ge medborgarna stort inflytande över utformningen av parken. Studiens syfte är att utforska glappet mellan planeringsteoretikernas idéer om makt och planerares erfarenheter från en ofta svårtolkad och bångstyrig planeringspraktik.

 

Läs mer

Foto: Monika Steczkó

Boende till överkomlig kostnad

Decode har initierat nätverksträffar på temat "Boende till överkomlig kostnad", i samverkan med Närings-departementet, Boverket, Sweden Green Building Council, Göteborg, Stockholm och Uppsala kommun. Ett första seminarium genomfördes 15 juni med temat Prisrimliga bostäder för nyproduktion:möjligheter & målkonflikter, på Tyréns i Stockholm. Ny nätverksträff är planerad i januari 2018.  

Mer info om seminariet under På gång.

Medborgarengagemang

Studien bidrar med kunskap kring nyttan i medborgarengagemang. Det ökar förståelsen för hur möten och dialoger mellan kommuner och medborgare i samband med planeringsprocesser kan utvecklas och stärkas.

 

Studien genomförs i Järfälla, Täby och Norrtälje.

 

Läs mer

Konst - samhälle - byråkrati

Studien undersöker hur konsten kan bidra till social hållbarhet och ökad demokrati, samt vilka risker och fallgropar som finns.

En centrala fråga är: Hur arbetar man i spänningen mellan myndighetsutövning-byråkrati-administration och den fria konsten?

Studien genomförs tillsammans med Statens konstråd

 

Läs mer:

Stadsutveckling i glesbygd

Studien syftar till att öka kunskap om dialogprocesser inom stadsbyggnads-projekt i glesbygden. Den analyserar bland annat maktrelationer och ska ge insikter om hur medborgare kan ta plats i kommunernas stadsbyggnads-dialoger och planprocesser. Studien genomförs i Sorsele.

 

Läs mer:

Socialt hållbar skola

Studien undersöker de överväganden som görs av kommunen och andra aktörer när nya skolor ska placeras i ett stadsrum som präglas av både inkludering och exkludering.

 

Studien genomförs i projektet Fokus Skärholmen i Stockholm.

 

Läs mer:

Från vision till handling

Studien syftar till att stödja kommunerna i deras arbete med att förverkliga att intentionerna och målen i framtagna kvalitets- och hållbarhetsprogram  genomförs i byggskedet. Samspelet mellan formella avtal och mer informella incitament  studeras. 

I studien samverkar forskare och praktiker genom att dra nytta av och lära av deltagarnas olika erfarenheter och kunskap. Studien genomförs i Göteborg, Täby och Järfälla och Uppsala.

 

Läs mer:

Citylab

Insatsen gäller Decodes arbete med utvecklingen av Citylab Action, en Guide för hållbar stadsutveckling som lanserades i oktober 2015, under ledning av Sweden Green Building Council (SGBC)

 

Läs mer:

Kommunikation

Hur påverkar kommunernas kommunikationssatsningar stadsplaneringen? Studien undersöker hur processerna bakom ser ut. Hur tas beslut om målgrupp, innehåll och form och vilka utmaningar som uppstår i detta arbete. Studien genomförs i Sorsele, Göteborg och Norrtälje.

 

Läs mer

Att samverka är en sak, att släppa delar av sin makt är något annat

Om makt i stadsplaneringen

Kristina Tamm-Hallström, organisationsforskare från Score berättar om makt, sin forskning om makt och en studie hon gjorde i Decodes steg 2.

Studien hon nämner:

Fler publikationer finns här:

Erfarenheter från medborgardialog

Jonna Bornemark från Södertörns högskola - praktisk filosofi berättar om kursen som blev en bok med erfarenheter från mötet med människor under medborgardialoger.

 Boken kan köpas från Arkus

Decode på Citylab Network

För att hjälpa varandra, inspireras och ta del av det senaste har SGBC skapat Citylab Network. I nuläget består nätverket av över 100 personer från hela landet.

Läs mer om Citylab Network hos SGBC.  

Community Design for Conflicting Desires – är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer

Twitterflöde

Vinnovas hashtagg för projekten inom Utmaningsdriven innovation

På gång

Läs här... 

 

 

 

Publicerat

Ladda ner en del av Decodes publicerade rapporter.

Här:

Lätt skrift

Framsida Decode

Läs om projektet i vår skrift. Där förklarar vi på ett lättfattligt sätt vad projektet kan bidra till inom hållbar stadsutveckling.

Samlad rapport

Slutrapporten för steg 2  kan laddas ner  här:

Citylab Action

 Du kan påverka utvecklingen av Citylab Action

 Decode är med i utvecklingen av forumet Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling, under ledning av Sweden Green Building Council, som lanserades i oktober 2015.

Läs mer

Bok om dialog

Medborgardialogens praktiska kunskap

En antologi om erfarenheter från dialogmöten.

 

Arbetet har gjorts inom ramen för Decode. Medförfattare, och redaktör för texterna i antologin är Jonna Bornemark, docent i filosofi, samt lärare och forskare vid Södertörns högskola.

 

Kan beställas från Arkus

Läs också Månadens tanke där Jonna reflekterar

Social hållbarhet

Björn Hellström projektledare för Decode och knuten till KTH och Tyréns berättar om hur projektet ska arbeta med social hållbarhet.

Olika människor

Decode finansieras och stöds av Vinnova