Decode

 

Nytt!

30 juni Decode i Tyréns podd Framtidsvisioner

15 juni genomförde Decode seminariet Prisrimliga bostäder för nyproduktion: möjligheter & målkonflikter, på Tyréns i Stockholm.

Läs mer under På gång

Tema filosofi

Icke-vetandet och dialog

Vad är icke-vetande? Är det något vi ska ta reda på eller ska vi konstatera att vissa saker inte går att få fullständig kunskap om. Medborgardialog kan handla om att vi inte vet och diskutera olika möjliga framtider. Kusanus kan lära oss en del om detta.

 

Icke-vetandet och olika perspektiv

Jonna fortsätter att berätta om hur vi kan se på icke-vetandet med ett konkret exempel. Vi kan aldrig uppfatta hur en annan människa ser på världen. Vi måste tro på och förstå vad en annan människa berättar. Många olika perspektiv behövs i medborgardialoger.

 

 

Byråkratens ansvar

Byråkrat var ett fint ord som började med idén att alla skulle vara lika inför lagen. Men balansen kan vara svår mellan att vara medkännande och opartisk. Något som är viktigt att fundera på i medborgardialoger.

 

Konst-Byråkrati-samhälle

Jonna berättar om kursen ” konst byråkrati och samhälle”. Den genomförs inom ramen för Decode. Jonna berättar om innehållet och hur kursens resultat kan påverka stadsplaneringen.

 

 

Aristoteles kunskapsbegrepp

Jonna Bornemark anser att vi idag delvis har urvattnat kunskapsbegreppet. Aristoteles definierade flera kunskapsbegrepp. Ett av dem är Fronesis som handlar om omdöme och klokhet som utvecklas med åldern. Det är kunskap i att agera på ett bra sätt i en situation som uppstår i stunden. Något som är viktigt när man genomför en medborgardialog. Fronesis har fått stå tillbaka för Techne och Episteme som vi värderar högt idag.

 

Bli bättre på medborgardialog

Vi kan lära oss och bli bättre på att hantera de situationer som kan uppstå under medborgardialoger. Det kan vi göra om vi reflekterar kring vad som händer och vågar delge varandra berättelser och erkänna att vi gör fel.  Då blir vi bättre på fronesis, omdömeskunskap som är så viktig i mellanmänskliga möten. Jonna Bornemark berättar om hur hon har arbetat i Decode.

 

Pågående forskningsstudier

Nätverket – Boende till överkomlig kostnad

Decode har initierat nätverksträffar på temat "Boende till överkomlig kostnad", i samverkan med Närings-departementet, Boverket, Sweden Green Building Council, Göteborg, Stockholm och Uppsala kommun. Ett första seminarium genomfördes 15 juni med temat Prisrimliga bostäder för nyproduktion:möjligheter & målkonflikter, på Tyréns i Stockholm. 

 

Ny nätverksträff är planerad i januari 2018

 

Mer info om seminariet under På gång.

 

Medborgar-engagemang

Studien bidrar med kunskap kring nyttan i medborgarengagemang. Det ökar förståelsen för hur möten och dialoger mellan kommuner och medborgare i samband med planeringsprocesser kan utvecklas och stärkas.

 

Studien genomförs i Järfälla, Täby och Norrtälje.

 

Läs mer

 

Konst – samhälle – byråkrati

Studien undersöker hur konsten kan bidra till social hållbarhet och ökad demokrati, samt vilka risker och fallgropar som finns.

 

En centrala fråga är: Hur arbetar man i spänningen mellan myndighetsutövning-byråkrati-administration och den fria konsten?

Studien genomförs tillsammans med Statens konstråd

 

Läs mer:

 

Stadsutveckling i glesbygd

Studien syftar till att öka kunskap om dialogprocesser inom stadsbyggnads-projekt i glesbygden.

 

Den analyserar bland annat maktrelationer och ska ge insikter om hur medborgare kan ta plats i kommunernas stadsbyggnads-dialoger och planprocesser.

 

Studien genomförs i Sorsele.

 

Läs mer:

 

Sorsele tätort

Socialt hållbar skola

Studien undersöker de överväganden som görs av kommunen och andra aktörer när nya skolor ska placeras i ett stadsrum som präglas av både inkludering och exkludering.

 

Studien genomförs i projektet Fokus Skärholmen i Stockholm.

 

Läs mer:

 

Från vision till handling

Studien syftar till att stödja kommunerna i deras arbete med att förverkliga att intentionerna och målen i framtagna kvalitets- och hållbarhetsprogram  genomförs i byggskedet. Samspelet mellan formella avtal och mer informella incitament  studeras.

 

I studien samverkar forskare och praktiker genom att dra nytta av och lära av deltagarnas olika erfarenheter och kunskap.

 

Studien genomförs i Göteborg, Täby och Järfälla och Uppsala.

 

Läs mer:

Citylab

Insatsen gäller Decodes arbete med utvecklingen av Citylab Action, en Guide för hållbar stadsutveckling som lanserades i oktober 2015, under ledning av Sweden Green Building Council (SGBC)

 

Läs mer:

Kommunikation

Hur påverkar kommunernas kommunikationssatsningar stadsplaneringen? 

 

Studien undersöker hur processerna bakom ser ut. Hur tas beslut om målgrupp, innehåll och form och vilka utmaningar som uppstår i detta arbete.

 

Studien genomförs i Sorsele, Göteborg och Norrtälje.

 

Läs mer

 

 

Att samverka är en sak, att släppa delar av sin makt är något annat

Om makt i stadsplaneringen

Kristina Tamm-Hallström, organisationsforskare från Score berättar om makt, sin forskning om makt och en studie hon gjorde i Decodes steg 2.

Studien hon nämner:

Fler publikationer finns här:

Erfarenheter från medborgardialog

Jonna Bornemark från Södertörns högskola - praktisk filosofi berättar om kursen som blev en bok med erfarenheter från mötet med människor under medborgardialoger.

 Boken kan köpas från Arkus

Decode på Citylab Network

För att hjälpa varandra, inspireras och ta del av det senaste har SGBC skapat Citylab Network. I nuläget består nätverket av över 100 personer från hela landet.

Läs mer om Citylab Network hos SGBC.  

Community Design for Conflicting Desires – är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer

Twitterflöde

Vinnovas hashtagg för projekten inom Utmaningsdriven innovation

På gång

Läs här... 

 

 

 

Publicerat

Ladda ner en del av Decodes publicerade rapporter.

Här:

Lätt skrift

Framsida Decode

Läs om projektet i vår skrift. Där förklarar vi på ett lättfattligt sätt vad projektet kan bidra till inom hållbar stadsutveckling.

Samlad rapport

Slutrapporten för steg 2  kan laddas ner  här:

Citylab Action

 Du kan påverka utvecklingen av Citylab Action

 Decode är med i utvecklingen av forumet Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling, under ledning av Sweden Green Building Council, som lanserades i oktober 2015.

Läs mer

Bok om dialog

Medborgardialogens praktiska kunskap

En antologi om erfarenheter från dialogmöten.

 

Arbetet har gjorts inom ramen för Decode. Medförfattare, och redaktör för texterna i antologin är Jonna Bornemark, docent i filosofi, samt lärare och forskare vid Södertörns högskola.

 

Kan beställas från Arkus

Läs också Månadens tanke där Jonna reflekterar

Social hållbarhet

Björn Hellström projektledare för Decode och knuten till KTH och Tyréns berättar om hur projektet ska arbeta med social hållbarhet.

Olika människor

Decode finansieras och stöds av Vinnova